Salgs og leveringsbetingelser for Wennstrom Wash Systems A/S og Wennstrom Solutions & Service A/S

I. Almindelige betingelser
Nedenstående salg- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler indgået mellem Wennstrom Wash A/S eller Wennstrom Solutions & Service A/S. (Herefter benævnt Sælgeren/Wennstrom) og Bestilleren, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler.
Særregler for køb over webshop fremgår af salgs- og leveringsbetingelser under punkt IV. ’Betingelser for webshop’.

II. Tilbud og priser
Sælgeren vedstår tilbud i 7 kalenderdage fra tilbuddets datering, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Bliver tilbuddet ikke accepteret af Bestilleren inden udløbet af denne frist, bortfalder tilbuddet. Bestillerens skriftlige accept af sælgerens tilbud er først bindende, når den skriftlige accept er kommet til Sælgerens kundskab. Hvis Bestilleren besvarer Sælgerens tilbud mundtligt, bliver Bestillerens accept bindende for Sælgeren, når ordrebekræftelse er udstedt og fremsendt til Bestilleren. Alle priser er i danske kroner og er ekskl. moms og levering, medmindre andet er aftalt.

III. Levering
Sælgeren er alene pligtig til at præstere varen/varerne omfattet af parternes aftale. Levering foretages AB fabrik. Det kan særskilt aftales, at Sælgeren sørger for afsendelse og forsendelse, hvilket sker for Bestillerens egen regning og risiko. Leveringstidspunktet er som udgangspunkt angivet i tilbuddet og/eller på ordrebekræftelsen. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, skal levering ske inden rimelig tid.

IV. Betingelser for webshop
Sælgeren udsteder faktura, når ordren afsendes, og der accepteres ikke betaling på anden vis end via faktura. Sælger forbeholder sig retten til at kreditvurdere Bestiller inden en ordre accepteres.

Alle priser på webshoppen er angivet i danske kroner ekskl. moms og levering.

En ordre afgivet via webshoppen er først accepteret, når Sælger afsender en ordrebekræftelse til Bestiller.

V. Betalingsbetingelser
Medmindre andet er aftalt eller fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato. Der påløber rente fra forfaldsdagen med den til enhver tid gældende morarente i renteloven. På Sælgers anmodning, er Bestilleren til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse er Sælger forpligtet til at friholde Bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

VI. Rådgivning
Sælger vil efter bedste evne rådgive Bestilleren med hensyn til valg af varen/varerne og dennes/disses funktioner. Det er dog udtrykkeligt aftalt, at sådan teknisk rådgivning og bistand ydes uden beregning, og Sælger påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar, for så vidt angår sådan rådgivning og bistand, eller for opnåede resultater.

VII. Forsinkelse
Har sælger ikke leveret ydelsen på det aftalte tidspunkt, foreligger der forsinkelse. Bestilleren har pligt til at reklamere skriftligt over for Sælger inden 3 hverdage efter forsinkelsen er eller burde være blevet Bestilleren bekendt. Foretages denne reklamation ikke rettidigt, mister Bestilleren sine misligholdsbeføjelser i anledning af forsinkelsen.

Bestilleren skal ved rettidig reklamation fastsætte en ny rimelig frist for levering af ydelsen på ikke under 8 hverdage. Der foreligger alene misligholdelse, såfremt Sælger ikke har leveret/afleveret varen/varerne indenfor denne ekstra frist. Bestilleren kan efterfølgende kun påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser efter fristens udløb, jf. nedenfor.

I tilfælde af misligholdelse kan Bestilleren (1) kræve levering mod betaling af kontraktsummen eller (2) ophæve aftalen for den forsinkede del samt kræve købesummen herfor tilbagebetalt. Foreligger der kun forsinkelse ved en del af ydelsen, er det alene den forsinkede del, der kan ske ophævelse for. Bestilleren kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Sælger i tilfælde af forsinkelse. Bliver Sælger som følge af umulighed eller andre ekstraordinære uforudsete omstændigheder afskåret fra at levere til aftalt tid, forbeholdes retten til for Sælger uden ansvar og misligholdsbeføjelser at hæve aftalen mod at tilbagelevere betalinger. Opmærksomheden skal særligt henledes på, at Sælger ikke herudover kan tilpligtes at betale erstatning for direkte eller indirekte tab, som Bestilleren lider som følge af forsinkelsen, herunder også for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

VIII. Mangler
Bestilleren har ved modtagelsen af varen/varer pligt til at foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug og sædvane påkræver med henblik på at konstatere, om varen/varerne er behæftet med mangler. Bestilleren skal straks efter at være eller burde være blevet bekendt med mangler ved varen/varerne reklamere skriftligt til Sælgeren. Reklamerer Bestilleren ikke straks, kan Bestilleren ikke senere gøre misligholdsbeføjelser gældende over for Sælgeren. Med mindre anden frist fremgår af tilbuddet, skal reklamation over mangler ved varen/varerne senest ske 1 år efter levering har fundet sted. Bestilleren kan ikke herefter påberåbe sig, at det leverede var mangelfuld. Sælgeren har ret til at afhjælpe mangler ved varen/varerne inden rimelig tid. Ved udbedring skal Bestilleren levere og afhente varen/varerne hos Sælgeren, medmindre andet aftales mellem Sælgeren og Bestilleren.

Har Sælgeren ikke afhjulpet mangler ved ydelsen inden rimelig tid, kan Bestilleren fastsætte en rimelig frist på ikke under 8 hverdage for afhjælpning af mangler. Har Sælgeren ikke afhjulpet mangler ved varen/varerne inden udløbet af fristen, kan Bestilleren hæve aftalen og kræve købesummen tilbagebetalt med fradrag af nytteværdien. Bestilleren kan herudover ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Sælgeren. Sælgeren er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder avance- og driftstab. Sælgeren er aldrig ansvarlig for mangler ved varer, der sælges brugt, medmindre andet fremgår af aftaledokumenter med Bestilleren.

IX. Erstatning uden for kontrakt
Sælgeren og Bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Sælgerens erstatningsansvar er begrænset til varens/varernes samlede pris ekskl. moms. Måtte skade eller tab være omfattet af en af Sælgeren tegnet forsikring forhøjes beløbet i forannævnte ansvarsbegrænsning til forsikringssummen i den til enhver tid gældende forsikringspolice. Bestilleren meddeles indtræden i bestillerens krav mod forsikringsselskabet med de begrænsninger, der fremgår af den til enhver tid gældende aftale med denne, hvorefter kravet alene kan gøres gældende direkte mod forsikringsselskabet. Sælgeren er på intet tidspunkt og uanset årsag erstatningsansvarlig for Bestillerens driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, herunder produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

X. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. For produktansvar, der ikke er omfattet af ufravigelige regler, gælder følgende begrænsninger:

Sælgeren er alene erstatningsansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Sælgeren eller andre i produktionskæden, som Sælgeren hæfter for.

Sælgerens erstatningsansvar er begrænset til varens/varernes samlede pris ekskl. moms. Måtte en skade være omfattet af en af Sælgeren tegnet forsikring, forhøjes beløbet i forannævnte ansvarsbegrænsning til forsikringssummen i den til enhver tid gældende forsikringspolice. Bestilleren meddeles indtræden i Sælgerens krav mod forsikringsselskabet med de begrænsninger, der fremgår af den til enhver tid gældende aftale med denne, hvorefter krav kun kan gøres gældende mod forsikringsselskabet.

Sælgeren kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill. Opmærksomheden skal særligt henledes på, at i det omfang Sælgeren måtte blive pålagt ansvar for produktansvarsskader i forhold til tredjemand, er Bestilleren forpligtet til, at holde Sælgeren skadesløs for det ansvar Sælgeren måtte blive pålagt, og som er videregående end Sælgerens ansvar efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Bestilleren har pligt til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift som behandler erstatningskrav mod sælgeren fra tredjemand i anledning af ydelser leveret af Sælgeren via Bestilleren til tredjemand.

XI. Produktgaranti
I det omfang producenter, leverandører, grossister eller andre tredjemænd yder anden, længere, bedre eller større garanti for ydelser end Sælgeren selv afgiver, kan disse rettigheder ikke gøres gældende mod Sælgeren. Bestiller meddeles indtrædelsesret i sådanne krav mod den eller de, der har stillet garantien. Garantier der afgives er, med mindre det udtrykkeligt fremgår i garantiens formulering som værende afgivet af Wennstrom, alene en produktgaranti afgivet af leverandøren iht. dennes betingelser.

XII. Krav mod leverandører
Hvis Wennstrom’s leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Wennstrom for forsinkelser eller mangler, så vil Wennstrom være indstillet på så vidt muligt at give Bestilleren transport i Wennstrom’ krav mod leverandøren eller tredjemand.

XIII. Forbehold i salgsmateriale, priser mv.
Wennstrom tager forbehold for udsolgte varer, tryk- og stavefejl på dets hjemmeside (www.shop.wennstrom.com), i salgsmateriale m.v., leveranceændringer fra Wennstrom’ leverandører samt ethvert andet forhold, som er uden for Wennstrom’s kontrol. Wennstrom forbeholder sig retten til at ændre de aftalte priser for ikke-leverede varer i tilfælde af øgede indkøbspriser fra underleverandører, valutakursændringer, statslige indgreb, ændringer i arbejdslønninger samt ethvert andet forhold som er uden for Wennstrom’s kontrol. Såfremt varen/varer indeholder software eller andre IT-programmer erhverver Bestilleren ved aftalens indgåelse alene en brugsret dertil. Bestilleren erhverver ikke ejendomsretten eller andre rettigheder til sådan software eller IT-programmer. Forbeholdene under punkt 14.1-14.3. medfører, at Bestilleren ikke er berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af misligholdelse (forsinkelse, mangler m.v.).

XIV. Ejendomsforbehold
Wennstrom forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og gyldig betaling af købesum, renter, omkostninger m.v. har fundet sted. Bestilleren er indtil dette tidspunkt ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over købte varer på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder herover. Bestilleren må ikke, inden ejendomsretten er overgået, overlade brugen eller besiddelsen af varen/varerne til andre uden for sit forretningssted. Bestilleren skal indtil ejendomsretten er overgået for egen regning holde varen/varerne og dets tilbehør i god og forsvarlig stand. Bestilleren er over for Wennstrom ansvarlig for enhver beskadigelse eller bortkomst af varen/varerne inkl. eventuelt udstyr, indtil ejendomsretten er overgået til Bestilleren. Bestilleren er forpligtet til at give Wennstrom adgang til at bese varen/varerne, indtil ejendomsretten er overgået til Bestilleren.

XVI. Lovvalg og værneting
Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, at retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Enhver tvist som udspringer af parternes aftale skal anlægges ved retten i Esbjerg.

XVI. Fortrolighedspolitik
Wennstrom forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Wennstrom vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

XVII. Ikrafttræden
Salgs- og leveringsbetingelserne for erhvervskøb træder i kraft den 1. Juli 2023